Kvalitetsarbete inom Curaliv

Kvalitetspolicy

Vi ska göra vårt yttersta för att tillgodose våra kunders fulla krav och önskemål vid varje enskild beställning. Våra kunder ska kunna lita på att de får bra service av våra konsultansvariga, får konsulter som håller god kvalité, och att leverans och utförande sker enligt önskemål och övriga ställda villkor. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och kunskap. Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda utbildning och en stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänket genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om att dennes beslut och handlande påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

  1. Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder
  2. Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra rekryteringsmetoder, processer för leverans och uppföljning, avvikelsehantering m.m.
  3. Vi sätter alla kunder i centrum för vårt agerande.
  4. Vi strävar efter nollvision vad gäller avvikelser i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
  5. Vi ska uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  6. Vi ska hålla varje medarbetare medveten om betydelsen av dess insatser för 

helhetsresultatet.

  • Vi ska hålla oss välutbildade, engagerade och flexibla.
  • Vi ständigt ska följa upp våra kvalitetsmål.
  • Vi ska ständigt lyssna på kundens önskemål och behov.